szállítmányozás

szállítmányozás

Számla típusok

- Kereskedelmi számla (commercial invoice, Haldelsrechnung, facture commerciale) Az eladó állítja ki. Tartalmazza eladó és vevő nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát. Az áru megnevezését, darabszámát, egységárát, áfatartalmát, fizetési módját, eszközét, határidejét. A szállítás módját, eszközét, határidejét. A végösszeget, dátumot, aláírást.
- Pro forma számla (pro forma invoice, Proforma-Rechnung, facture pro forma) Az eladó állítja ki. Ugyanazok az adatok, mint a kereskedelmi számlánál, plusz INCOTERMS fuvar paritás. Ha a pro forma számla ajánlatot helyettesít, és nem tartalmazza a „kötelezettség nélkül” kitételt, az kötelező ajánlatnak minősül, s így a vevő részéről adott elfogadói nyilatkozattal a szerződés létrejön.
- Előlegszámla (preliminary invoice, Vorfaktura, facture préalable) Előszámlát az eladó akkor állít ki, amikor a végleges elszámolást megelőzően szeretne hozzájárulni az áru ellenértékéhez, illetve az ellenérték jelentős részéhez.
- Vámszámla (customs invoice, Zollrechnung, facture douanaière) A vámérték kiszabásának céljából állítják ki. A vámszámlának a kereskedelmi számlán szereplő és azzal egyező adatokon túlmenően tartalmaznia kell egyéb adatokat is (Pl.: a vámérték meghatározásához szükséges költségeket).

Bizonyítványok

- Származási bizonyítvány
Az áru származását igazoló okmány, amelyben rendszerint az eladó országának kereskedelmi kamarája azt igazolja, hogy az árut abban az országban termelték, ott állították elő.
- Egészségügyi bizonyítványok:
Nem csak az importőr, hanem a tranzitországok is ragaszkodnak, annak érdekében, hogy a fertőző betegségek behurcolását elkerüljék. Ennek megfelelően a bizonyítvány útja nem szakad el az áruétól, az mindig árut kísérő okmány.
- Növényegészségügyi bizonyítvány
Igazolja, hogy az okmányban megnevezett növény, növényi rész, növényi termék veszélyes kártevőktől, valamint betegségektől mentes.
- Állategészségügyi bizonyítvány
Azt igazolja, hogy az árut az elszállítás időpontjában megfelelt az importőr és a tranzitországok állat-egészségügyi előírásainak, azt megfelelően berendezett üzemben állították elő, fogyasztásra alkalmas.
- Gyógyszerbizonyítvány
Igazolja, hogy a gyógyszert emberi fogyasztásra szánták. Az okmányt az exportáló tagállam illetékes hatósága állítja ki.
- Műbizonylat
Beruházási javak, gépek, és berendezések, járművek, stb. kereskedelmi forgalmában használatos okmány, amelyben az áru minőségét maga az eladó, illetőleg az azt előállító gyártó igazolja. Alkalmazásának alapja a megfelelő bizalom, mert annak hiányában a vevők általában minőségi bizonyítvány kiállításához ragaszkodnak.
- Minőségi bizonyítvány
A felek megállapodásának megfelelő semleges szervezet, minőség ellenőrző intézet, laboratórium vagy kutatóintézet állítja ki, és abban az általa elvégzett vizsgálatok eredményét igazolja.
- Súlyjegyzék
Tömegáru tengeri szállításánál használják, feladási és érkezési súlyt igazol. Nélkülözhetetlen okmány az olyan áruk forgalmánál is, amelyekre az importőr országa súlyvámot alkalmaz.
- Feladási értesítés
Vevő felkészülhessen az áru fogadására, illetve eleget tehessen egyéb kötelezettségeinek pl.: hajóellátás.
- Csomagolási jegyzék
Az áru megnevezését, a csomagolási egységek számát, azok egyenkénti tartalmát, az egyes csomagolási egységek bruttó és nettó súlyát, az adásvételi szerződés számát tartalmazza.

Vámokmányok

- EV- Egységes Vámáru nyilatkozat
Fajtái a kiviteli és a behozatali bizonylat. Célja az áru-bejelentési kötelezettség és a vámteher kiszabása. A vámköteles áru bevallását és a vám fizetésére tett javaslatot tartalmazza.
- EUR 1
Kettős szerepe van: vámokmányként az EU-ba kedvező vámot biztosít, származást igazol, az exportált áru 60%-a magyar. Az exportőr tölti ki és az igazoló aláírást a vámhatóság adja.
- Export számlanyilatkozat
Szerepe megfelel az EUR-1-nek, de az exportőr állítja ki, és írja alá, valamint az áru értéke 6000EUR alatt van.
- T Tranzitokmányok
Az egységes Árutovábbítási Egyezmény az EU és az EFTA országai közötti áruforgalom gyorsítása érdekében született. a, T1 – közösségen kívüli tranzit b, T2 – közösségen belüli tranzit: közösségi áru továbbítására (=az EU-ban termelték vagy állították elő illetve oda szállították, és belföldi forgalom számára vámkezelték)
- A.T.A. Carnet
Ideiglenes az országba behozott áruk vámkezelésére szolgáló okmány (pl.: kiállítás, vásásár). A fedezete alatt szállított árut változatlan állapotban meghatározott határidőre ki kell szállítani az országból.
- T.I.R. Carnet
Nemzetközi tranzitegyezmény okmánya, célja, hogy megkönnyítse az áruk áthaladását a tranzit országokban, a vámkezelés csak az indító és az érkező országban történik, az áru biztonságáról vámzárral gondoskodnak.